ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JANSJE

 1. SCHETSFASE EN DEADLINE
  1. Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
  2. Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg.Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.
 1. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT
  1. Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de illustrator gebruikelijke honorarium.
  2. Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de illustrator.
 2. NAAMSVERMELDINGDe naam van de illustrator staat op ieder gemaakt exemplaar.
 1. MONDELINGE TOEZEGGINGMondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 1. PRIJZENAlle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, exclusief transportkosten en portokosten, tenzij anders aangeven op de specificatie.
 2. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
  2. Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
  3. Opdrachtnemer heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
  4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
  5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 3. AUTEURSRECHT
  1. Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator.
  2.  Mocht de opdrachtgever de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met de illustrator, en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.
 4. EIGENDOMSRECHTIndien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties eigendom van de illustrator.
 5. BETALINGBetalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever ontvangt een betalingsherinnering welke binnen nogmaals 14 dagen moet worden voldaan. Als de opdrachtgever deze niet heeft voldaan binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever over het bedrag wettelijke rente verschuldigd en kan de opdrachtnemer de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
 6. WET DBAVan Jansje werkt onder de volgende modelovereenkomsten:
  1. Modelovereenkomst illustratoren van kaartjes, posters,custom made kinder kunstwerken, geboortekaartjes, tegels en telefoonhoesjes (Nederlands Uitgeversverbond) – 7 Juni, onder 91016.34914.1.0.D beoordeelde overeenkomst.
  2. Modelovereenkomst Illustratoren/ animatoren van de BNO, 6 september 2016 onder nummer 90616.58089-1 beoordeelde overeenkomst.
 7. ANNULEREN EN RETOURNERENheeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Bij schade of productiefouten graag binnen 2 tot 3 dagen na ontvangst een foto sturen van de schade.

  U heeft na annulering nogmaals 10 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag geretourneerd (excl. verzendkosten)  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met mij opnemen via info@vanjansje.nl Ik zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechtbank.